Skip to content

Column 606

December 19, 2015

FEESTTIP VAN DE WEEK

Zeg, teneinde rustige en prettige feestdagen te beleven, nu al tegen uw voor de vakken Jengelen en Pesten geslaagde kroost: “En in de vakantie geen ruzie maken, hé, of Kris Peeters komt bemiddelen!”

Oké, het is hard en je vindt geheid een roedel progressieve opvoedkundigaards die je voor zoiets uit je ouderlijke rechten willen ontzetten, maar ik denk dat de schade al bij al beperkt blijft – hooguit moet je de opengevallen kinderbekjes dicht krikken, nadat de kinderoortjes enkele minuten zijn blootgesteld aan het pedagogisch gepalaver van de federale vicepremier.

– Mamááá, Keano heeft mijn autootje afgepakt!

– Nee, mamááá, ik had het vast en toen pakte Kieran het af van mij!

– Nee, jij van mij!

– Nee, jij van mij!

– Nee, jij van mij! (pèts!)

– Nee, jij van mij! (pèts en djoef!)

– Keano, Kieran, nu is het genoeg! Kris, kom binnen en doe maar!

– Dank u, geachte moeder van Keano en Kieran, voor de bemiddelingsopdracht dewelke ik naar best vermogen onverwijld en onverkort op mij neem, teneinde beide partijen in de gelegenheid te stellen om hun belangen te vrijwaren in wederzijds respect en vertrouwen naar de toekomst toe. (kleine pauze voor minzame inontvangstneming van beleefdheidsapplausje) Welnu, beste Keano en Kieran, laten wij beginnen met de determinatie van de contouren waarbinnen wij deze preliminaire gespreksronde kunnen aanvangen met het oog op een voortzetting die moet leiden tot evenwichtige genoegdoening aan beide kanten van uwentwege, waaruit een bereidheid voortvloeit om onderhavig miniatuurmodel van een personenvoertuig in onderling overleg afwisselend beurtelings ter vermaak aan te wenden op zodanige wijze dat de partij die in die tijdspanne niet over kwestieus speeltuig beschikt niet overgaat tot ongewenste vijandigheden dan wel aantastingen van de lichamelijke integriteit ten aanzien van de tijdelijke gebruiker en vice versa. Dus, beste Keano en Kieran, dientengevolge is dan nu mijn eerste aan jullie beiden gerichte onderhandelingspropositie… Eh… Keano…? Kieran…? Keano? Kieran? Ik… Eh… Heu… Geachte moeder van Keano en Kieran, ik meen te mogen fluisteren dat voorvermelde vruchten uwer schoot thans op geheel onverklaarbare edoch wellicht voldoening verschaffende wijze in de armen van Morfeus verzeild zijn geraakt en verzoek u derhalve mij van mijn als geslaagd beschouwd mogende worden bemiddelingsopdracht te ontheffen, ik dank u.

– Ha? Top! Wat zou het land toch zijn zonder u hé, Kris?

– Goh… Wel, geachte moeder van Keano en Kieran, ik…

– Dat was een retorische vraag, Kris. Zwijg en neem een stukje beuling.

 

MENS VAN HET JAAR

U, lezer.

Ja, u, lezer. U, die ook dit jaar weer aan de verleiding hebt weerstaan om weg te duiken in de bunker van het grote gelijk. U, die ook dit jaar weer hebt geweigerd om vooroordelen inzicht te noemen. U, die ook dit jaar weer niet beschaamd bent geweest om mededogen te verkiezen boven achterdocht. Die de nuance niet hebt begraven in een kist van leuzen, onder een stapel vlaggen. Die de humor niet hebt geofferd op het altaar van de bitterheid. Die niet bent vergeten wat u zelf ooit was – kind, student, werkloze, argeloze, weerloze. Die schoonheid hebt herkend, en haar schaamteloos hebt nagekeken. Die eenzaamheid hebt herkend, en haar troostend hebt vergezeld. Die getroost bent geweest, en verontwaardigd en ontroerd en vastgepakt en bemind. Die bemind heeft, en genoten en geluisterd en gesproken en gezwegen.

Ja, u bent de mens van het jaar. U, lezer van deze bescheiden prachtcolumn, die behoudens tussentijds schielijk overlijden mijnerzijds of ergere calamiteiten hier op zaterdag 9 januari opnieuw te lezen is. Tot die tijd wens ik u oprecht geborgenheid en vertedering toe, en geen paar sokken onder de kerstboom.

Advertisements

From → Uncategorized

2 Comments
  1. Moet dat echt, die sokken ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: